Regulamin - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin

Projekt Równi w zatrudnieniu...
Regulamin rekrutacji w ramach projektu   
Równi w zatrudnieniu  - wzrost kompetencji zawodowych uczniów niesłyszących Technikum nr 2 w Przemyślu

§ 1
Definicje
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o
1)      „biurze projektu” –  należy przez to rozumieć siedzibę Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Przemyślu ul Czarnieckiego 27
2)      „Komisji Rekrutacyjnej” należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest rekrutacja uczestników/uczestniczek do wszystkich grup wsparcia, w skład którego wejdą szkolny koordynator projektu - przewodniczący komisji, oraz dwie osoby powołane przez koordynatora projektu.
3)      okresie realizacji projektu – od 1 września  2016 r. do 30 września 2018 r.
„Projekcie” oznacza to Projekt „Równi w zatrudnieniu  - wzrost kompetencji zawodowych uczniów niesłyszących Technikum nr 2 w Przemyślu „realizowany w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w  ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
4)      „Realizatorze” - należy przez to rozumieć Gmina Miejska/ Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Przemyślu
5)       „terenach wiejskich” należy przez to rozumieć (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego), tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej.

§ 2
Zakres wsparcia
1.      Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Przemyślu
Działanie skierowane jest do uczennic i uczniów szkół Technikum Nr 2 oraz nauczycieli i nauczycielek SOSW nr 2 w Przemyślu
2.      Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.      W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
Dla uczniów i uczennic
Kurs gastronomiczny
Kurs informatyczny
Staż
          Kurs Certyfikowany Spawacza Mag/Tig
Dla nauczycieli i nauczycielek
Kurs cukierniczy I i II stopnia  90 h
Kurs dekoratorski  16 h
Kurs carvingu
Kurs Instalacja i konfiguracja systemu Windows 10
Kurs Certyfikowany Spawacza Mag/Tig
 
4 Formy wsparcia, o których mowa w ust. 4 będą się odbywać na podstawie szczegółowego
     harmonogramu umieszczonego na tablicy ogłoszeń .
5 Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego  
     harmonogramu.


§ 3
Uczestniczki i uczestnicy projektu
1.      W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie Technikum nr 2 oraz , nauczyciele i nauczycielki   SOSW nr 2 w Przemyślu  prowadzonym przez Gminę Miejską Przemyśl, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
2.      Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrane/-ni na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych.
3.      Wsparcie i kryteria dostępu przewidziana dla :
 Uczniów/uczennic
Kurs gastronomiczny
Kurs informatyczny
Staż
Ze względu na nieliczne klasy w szkole do projektu przystąpią wszystkie zakwalifikowane osoby.
Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna weźmie  pod uwagę
pozytywną opinię pedagoga , doradcy zawodowego oraz zgodę rodziców
 
Nauczycieli/nauczycielek
Kurs cukierniczy I i II stopnia  90 h
Kurs dekoratorski  16 h
Kurs carvingu
Kurs Instalacja i konfiguracja systemu Windows 10
Kurs Certyfikowany Spawacza Mag/Tig
 
4.   Uczennice i uczniowie, nauczyciele/nauczycielki  mają prawo do udziału w więcej niż jednym rodzaju kursów / szkoleń dedykowanych dla określonego zawodu  (z zastrzeżeniem braku możliwości dwukrotnego udziału w takich samych zajęciach).
5.      Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w stażach  zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika / uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany/-na kolejny/-na w rankingu uczeń/ uczennica z listy rezerwowej.
6.      W studiach podyplomowych dających kwalifikacje do nauczania przedmiotu kursach i szkoleniach mogą wziąć udział nauczyciele na podstawie rekomendacji dyrektora szkoły.
 

§ 4
Proces rekrutacji
1.      Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci.
2.      Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie corocznie miesiąc przed rozpoczęciem kursów i szkoleń oraz co najmniej 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia staży.
3.      Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą w trakcie roku szkolnego, o ile nie uniemożliwia tego charakter kursów/szkoleń/ staży.
4.      Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń SOSW nr 2 w Przemyślu
oraz przekazywane będą w formie ustnej przez wychowawców klas.
5.      Uczniowie/nice, nauczyciele/lki ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają formularz zgłoszeniowy (wzór załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)  i oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3, do sekretariatu szkoły z ramienia szkoły w terminie do dnia 2 tygodni od planowanego rozpoczęcia kursu w danym roku.
6.      W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat / kandydatka może zostać poproszony bezpośrednio lub drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.
7.      Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały uzupełnione w ciągu 5 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane.
8.      Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym osoba odpowiedzialna za rekrutację. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  1. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie niniejszego regulaminu.
  2. W przypadku nie zrekrutowania planowanej liczby uczestników / uczestniczek na konkretne zajęcia  termin rekrutacji może ulec wydłużeniu do 2  tygodni.
  3. Komisja Rekrutacyjna w terminie do 2 tygodni od zakończenia rekrutacji  podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do projektu uczniów i uczennic spełniających wymogi formalne.
  4. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Następnie Komisja, za pośrednictwem asystentki  koordynatorki powiadamia uczniów i uczennice o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie.
13.  Uczeń / uczennica, nauczyciel/ nauczycielka zakwalifikowany/-na do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:
- na wniosek nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia/kursy lub wniosek koordynatora uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach,
- w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% kursów , staży,
- samodzielnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki,
Jednocześnie w ww. przypadkach Partner zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Uczestnika/Uczestniczki kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie.
14.  Udział danego/ej ucznia/uczennicy w Projekcie może ustać również w przypadku:
- skreślenia z listy uczniów danej szkoły,
- przyczyn losowych (np. długotrwała choroba).
15.  Skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ustępie 13 lub ustępie 14 dokonuje koordynator wpisując równocześnie na listę uczestniczek i uczestników (o ile jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji zajęć / kursu) osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy.
16.  Koordynator informuje na piśmie organ prowadzący szkołę o zdarzeniach, o których mowa w ust. 13, 14 i 15 niezwłocznie po zaistniałych zmianach.
17.  W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia każdy z uczniów/uczennic podpisuje:
·         deklarację udziału w projekcie ;
·         umowę uczestnictwa w projekcie
oraz podaje dane osobowe zgodnie z zakresem danych osobowych uczestników/uczestniczek biorących udział w projektach realizowanych w ramach RPO WP – załącznik nr 4.
18.  Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są w biurze projektu  - SOSW 2 w Przemyślu
19.  Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu.
20.  O pozytywnym ukończeniu danej formy wsparcia i jednocześnie możliwości uzyskania zaświadczenia w tym zakresie świadczy:
a. Uczestnictwo w co najmniej 80% h kursu(w tym w skali wszystkich godzin – maksymalnie 20% nieobecności nieusprawiedliwionych);

§ 5
Postanowienia końcowe
 
1.      Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 r.
2.      Uczestniczka / uczestnik projektu ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa w zajęciach w wyznaczonych    terminach.
3.      Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora  projektu.
 
Załączniki:
1.                  Wzór formularza zgłoszeniowego.
2.                  Wzór deklaracji udziału w projekcie.
3.                  Wzór oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie     
             danych osobowych
 
Zatwierdził:
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego